Při přenášení tlf. čísla se řídíme opatřením obecné povahy OOP/10/10.2012-12.

Jak probíhá proces přenesení čísla

 1. Zájemce o přenesení telefonního čísla (dále jen “Účastník”) má možnost požádat bezplatně o zajištění přenesení telefonního čísla přímo přejímajícího poskytovatele služby, tedy odlišného poskytovatele, než se kterým má v danou chvíli uzavřenou Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen “Smlouva”). Pro přenesení čísla je třeba, aby Účastník s přejímajícím poskytovatelem uzavřel novou Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a zároveň uplatnit písemnou žádost o přenesení čísla. V písemné žádosti musí uvést (v souladu se smluvními podmínkami) především:

  1. identifikační údaje účastníka
  2. telefonní číslo, o jehož přenesení žádá
  3. ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla vydaný opouštěným poskytovatelem služby (dále jen “OKU”)
  4. den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout
 2. OKU je vystaven ke každé hlasové službě s telefonními čísly. Tímto kódem se Účastník autorizuje při žádosti o přenos telefonního čísla. OKU je uveden ve Smlouvě, může být Účastníkovi zaslán formou SMS nebo sdělen jiným způsobem, který si sjednal pro vzájemný kontakt s Poskytovatelem.
 3. Účastník má možnost využít k autorizaci přenesení telefonního čísla i tzv. číslo výpovědi opouštěného poskytovatele služeb (dále jen “ČVOP”) místo OKU. ČVOP obdrží Účastník na základě jednání ukončující Účastnickou smlouvu (podáním platné výpovědi) u opouštěného poskytovatele.
 4. Přejímající poskytovatel služby má právo si ověřit všemi dostupnými zákonnými prostředky úplnost, pravdivost a správnost údajů Účastníka, jakož i posoudit jeho solventnost a schopnost plnit závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy před tím, než jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o přenesení telefonního čísla. Pokud Účastník neposkytne součinnost při prokázání totožnosti, hledí se na něj, jako by o přenesení telefonního čísla nepožádal.
 5. Přejímající poskytovatel služby neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti telefonního čísla zajistí provedení úkonů potřebných k přenesení telefonního čísla a informuje účastníka o dni, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout, a který je zároveň dnem ukončení smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem služby.
 6. Přenesení čísla nastane počátkem prvního pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty dvou pracovních dnů, která začne běžet, jakmile přejímající poskytovatel služby na základě Žádosti vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o objednávce přenesení. Zákon dává Účastníkovi možnost stanovit den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout (§ 34 odst. 6, písm. e) ZoEK). V tomto případě přejímající poskytovatel zajistí doručení objednávky přenesení opouštěnému poskytovali s dostatečnými informacemi tak, aby k přenesení nedošlo dříve než v dohodnutý den.
 7. Pokud je Uživatel v postavení spotřebitele a uzavřel Smlouvu s poskytovatelem prostředky komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání a od této Smlouvy v zákonné lhůtě odstoupí, přenesení čísla neproběhne v případě, že je toto Odstoupení od smlouvy poskytovateli doručeno nejméně tři (3) pracovní dny před naplánováním přenesení čísla. Je-li Odstoupení od smlouvy doručeno po této lhůtě, bere Uživatel na vědomí, že od Smlouvy sice v zákonné lhůtě odstoupil, ale k přenesení čísla došlo a je na Zákazníkovi, aby sám podnikl kroky pro zachování aktivního přenášeného čísla.
 8. Opouštěný poskytovatel služby na písemnou žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby podanou nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy vrátí zbývající zůstatek předplatného. Vrácení zůstatku může být zpoplatněno dle ceníku.
 9. Od 1.4.2020 je přenos telefonního čísla prováděn bezplatně.