Při přenášení tlf. čísla se řídíme opatřením obecné povahy OOP/10/10.2012-12.

Jak probíhá proces přenesení čísla

 1. Zájemce o přenesení telefonního čísla (dále jen “Účastník”) má možnost požádat bezplatně o zajištění přenesení telefonního čísla přímo přejímajícího poskytovatele služby, tedy odlišného poskytovatele, než se kterým má v danou chvíli uzavřenou Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen “Smlouva”). Pro přenesení čísla je třeba, aby Účastník přejímajícímu poskytovateli služby v souladu s jeho smluvními podmínkami poskytl především:
  1. identifikační údaje účastníka
  2. telefonní číslo, o jehož přenesení žádá
  3. ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla vydaný opouštěným poskytovatelem služby (dále jen “OKU”)
  4. den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout
 2. OKU je vystaven ke každé hlasové službě s telefonními čísly. Tímto kódem se Účastník autorizuje při žádosti o přenos telefonního čísla. OKU je uveden ve Smlouvě, může být Účastníkovi zaslán formou SMS nebo sdělen jiným způsobem, který si sjednal pro vzájemný kontakt s Poskytovatelem.
 3. Účastník má možnost využít k autorizaci přenesení telefonního čísla i tzv. číslo výpovědi opouštěného poskytovatele služeb (dále jen “ČVOP”) místo OKU. ČVOP obdrží Účastník na základě jednání ukončující Účastnickou smlouvu (podáním platné výpovědi) u opouštěného poskytovatele.
 4. Přejímající poskytovatel služby je oprávněn ověřit totožnost Účastníka před tím, než jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o přenesení telefonního čísla. Pokud Účastník součinnost při prokázání totožnosti neposkytne, hledí se na něj, jako by o přenesení telefonního čísla nepožádal.
 5. Přejímající poskytovatel služby neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti telefonního čísla zajistí provedení úkonů potřebných k přenesení telefonního čísla a informuje účastníka o dni, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout, a který je zároveň dnem ukončení smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem služby.
 6. Přenesení čísla nastane počátkem prvního pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty dvou pracovních dnů, která začne běžet, jakmile přejímající poskytovatel služby na základě Žádosti vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o objednávce přenesení. Zákon dává Účastníkovi možnost stanovit den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout (§ 34 odst. 6, písm. e) ZoEK). V tomto případě přejímající poskytovatel zajistí doručení objednávky přenesení opouštěnému poskytovali s dostatečnými informacemi tak, aby k přenesení nedošlo dříve než v dohodnutý den
 7. Opouštěný poskytovatel služby na žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby podanou nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy vrátí zbývající zůstatek předplatného. Vrácení zůstatku může být zpoplatněno dle ceníku.
 8. Od 1.4.2020 je přenos telefonního čísla prováděn bezplatně.